Praca!

01 lutego 2021

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie poszukuje osoby na stanowisko:

KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe w obszarze ekonomii lub finansów i rachunkowości,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku w dziale księgowości (również na stażu),
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego
 • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury,
 • mile widziana znajomość programów: kadrowo-płacowego AGA, Płatnik, KF Win,
 • samodzielność, dyspozycyjność.
 • otwartość na zmiany

Zakres obowiązków:

 • obsługa finansowo – księgowa,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • sporządzanie list płac i rozliczenia z ZUS,
 • prowadzenie spraw kadrowych w zakresie Prawa Pracy,
 • wystawianie faktur,
 • opracowanie sprawozdań i analiz z działalności finansowej,
 • prowadzenie ksiąg i rozliczeń inwentaryzacyjnych,
 • nadzór nad realizacją planu finansowego,
 • prowadzenie i obsługa kasy fiskalnej,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,
 • bieżąca obsługa biura.

Warunki pracy:

 • rodzaj umowy – o pracę
 • wymiar czasu pracy – ½ etatu, z możliwością rozszerzenia do pełnego
 • miejsce pracy – Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
 • godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00 do 12:00

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • list motywacyjny i życiorys /CV/, 
 • dokumenty potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia, 
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe - staż pracy, 
 • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 • pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, 
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy niezbędnych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w siedzibie GOK: Brenno ul. Jeziorna 3, 64-150 Wijewo lub elektronicznie na adres: l.bajon@wijewo.pl do 15.02.2020 r. do godz. 16.00.

W ramach naboru przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie.

 

Pliki do pobrania